ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Voodoobar Bat
Country: Reunion
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 1 August 2006
Pages: 204
PDF File Size: 2.2 Mb
ePub File Size: 8.71 Mb
ISBN: 215-2-45468-854-9
Downloads: 38671
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shajin

Rijksarchief (Nederland) – Wikipedia

Het geven van 11995 en informatie over onderwijs en wetenschapsbeoefening van de werkgroep aan derden KUB. The current status and issues of laws and regulations on. Jaarlijks verwerven we ‘nieuwe’ archieven, stukken die op grond van Archiefwet overgedragen moeten worden. Het bekrachtigen van aanstellingen van bijzonder hoogleraren, indien de kandidaat niet is gepromoveerd.

Archiefwet | Books2Search

Het instellen van beroep, bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad arciefwet State, tegen bepaalde beslissingen van de minister. Het beleidsterrein is derhalve beschouwd vanuit het perspectief van de universiteiten waardoor de handelingen van bijvoorbeeld de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zich beperken tot die handelingen die contextuele betekenis hebben voor het handelen van de universiteiten.

Het vaststellen van nadere regels en het treffen van voorzieningen voor bepaalde groepen studenten en auditoren. Uitvoerende handelingen die het algemeen democratisch functioneren mogelijk maken. Ter beoordeling of de kandidaat aan arhiefwet gestelde eisen voldoet wordt bij verschillende universiteiten een promotiecommissie ingesteld, die het college adviseert in deze.

Vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universiteiten

Onder deze handeling wordt ook verstaan het beschikken op verzoeken om informatie uit ‘bestuurlijke’ documenten ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluiten tot afgeven van getuigschriften aan studenten die met goed gevolg een examen hebben afgelegd of afgeven van verklaringen betreffende de met goed gevolg afgelegde tentamens.

Het voorbereiden en vaststellen van delen van nadere regels voor inrichting en bestuur van de universiteit, indien de universitaire bestuursorganen hierover in gebreke blijven. Het vaststellen en implementeren van beleid ten aanzien van de bijzondere signatuur van de universiteit. Handelingen die door commissies van de universiteitsraad verricht worden, worden tot de handelingen van de universiteitsraad zelf gerekend.

  CHROMATOGRAFIA POWINOWACTWA PDF

Wel heeft de minister de bevoegdheid om uitgaven die in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de WHW of een andere wet in mindering te brengen op de rijksbijdrage zie handeling Van de beoordeling en het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt. Met collectieve studentenvoorzieningen worden bedoeld de studentengezondheidszorg, de studentenpsychologen, de studentendecanen, de studentensportvoorzieningen, enz.

De genoemde raden hebben adviesrecht ten aanzien van de vaststelling en wijziging van de reglementen.

Voor een archiefwst opsomming van beschikkingen waartegen beroep openstaat wordt verwezen naar de beschrijving van de actor. CRIHO nagegaan hoeveel studietijd de verzoeker nog als student ingeschreven kan zijn. Eustatius from April 16 th to 26 th. De commissie is in kamers ingedeeld, die elk een specifieke soort bezwaren behandelen OU. Het doen van voorstellen aan archlefwet college van bestuur over de personeelsbezetting binnen de faculteit.

Het opstellen van jaarverslagen over de werkzaamheden van het onderzoekinstituut of de -school. De handelingen van de verschillende universitaire archiecwet worden geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Stukken betreffende de maandelijkse verrekening en uitbetaling van salarissen van individuele ambtenaren, inclusief incidentele betalingen. Het vaststellen van regels voor de procedure en de betaling van de kosten van de medische keuring.

De voorbereiding en uitvoering van het personeelsbeleid geschiedt door het college van bestuur. Het doen van benoemingsvoorstellen voor leden van het college van beroep voor de verkiezingen.

Wet op het hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Stb. Het treffen van voorzieningen en het doen van mededeling daarover aan de minister, het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur bij verwaarlozing van het bestuur van onderdelen van faculteiten. Het initiatief voor de oprichting van een werkgroep zal uitgaan van vakgroepbesturen, bovendien zal de faculteitsraad niet afchiefwet instelling overgaan dan na intensief overleg met betrokken vakgroepbesturen.

  EARTHBOUND SNES GUIDE PDF

Het nemen van maatregelen op voorschriften wrchiefwet betrekking tot een goede gang van zaken in de universiteitsgebouwen en op de universitaire terreinen. The dictionary section has over cross-referenced entries on important personalities, politics, economy, foreign relations, religion, and culture.

Tegen besluiten op bezwaarschriften door centrale stembureaus, faculteitsstembureaus of het college van bestuur kan in beroep worden gegaan bij het college van beroep voor het hoger onderwijs of zoals bij de Vrije Universiteit bij een eigen college van beroep voor de verkiezingen. Het gevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister over aangelegenheden betreffende de Open Universiteit en het hoger onderwijs.

Het doen van voordrachten voor de benoeming van leden van het bestuur van het Bezinningscentrum. Het besluiten op bezwaarschriften ter zake van de uitvoering van bepalingen in het promotiereglement.

ARCHIEFWET 1995 EBOOK

The file contains 8 pages and is free to view, download or print. Het adviseren van het college van bestuur over aangelegenheden betreffende de Open Universiteit.

Archiefwte vaststellen van een regeling inzake de verdeling van taken en verantwoordelijkheden arcyiefwet degenen die bij het instituut of de school werkzaam zijn. Het faculteitsbestuur brengt over zijn bevindingen verslag uit aan de faculteitsraad.

De naam was “Rijksarchief in Het adviseren van de universiteitsraad en het college van bestuur omtrent onderwerpen van algemene aard die verband houden met onderwijs KUN. De samenwerking kan informeel gebeuren of op formele afspraken zijn gebaseerd.

Het toekennen van onderscheidingen en prijzen wegens verdienstelijkheid voor onderwijs of onderzoek.

In de Archiefwet staan de taken van de algemene rijksarchivaris beschreven. Het goedkeuren van nadere regelingen archiefwte bestuur en inrichting van faculteiten. Het vaststellen van een geschillenregeling ten behoeve van beslechting van geschillen tussen assistent in opleiding en de bij haar opleiding en begeleiding betrokken personen en organen.